slovenský jazyk a literatúra

cena platí pre posledný 1 ks na sklade
slovenský jazyk a literatúra

Cena: € 8,00
AKCIA € 6,80(Enigma)

Príprava na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.

Túto knižku vhodne dopĺňajú:

Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka - novinka

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - 5 kníh:
Výber A, Výber B, Výber C, Výber D, Výber EMilí čitatelia!

Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej reformy učebného obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Spracované učivo môžu žiaci a učitelia využiť pri príprave na internú aj externú maturitnú skúšku (napr. štandardizované pojmy budú v teste externej maturitnej skúšky; klasické literárne a jazykové maturitné zadania ? spracovanie témy, porovnanie znakov dvoch literárnych žánrov, porovnanie tvorby niekoľkých autorov, úvaha v umeleckom, publicistickom a odbornom štýle ap. − sa môžu využiť pri ústnej/internej maturitnej skúške). Učivo z jazyka alebo literatúry sa musí na vyučovaní i pri maturite spojiť s analýzou a interpretáciou konkrétneho textu, preto v mnohých prípadoch ponúkame aj ukážky z literárnych diel.

V príručke nie sú len tézy k strohému obsahovému štandardu, ale prináša aj rozširujúce učivo vhodné pre žiakov gymnázií alebo pre budúcich študentov na fakultách novinárskeho, lingvistického či umeleckého zamerania (napr. komunikácia, druhy a zásady komunikácie; niektoré trópy a figúry; modifikácia vetnej stavby a pod.).

Príručka je rozdelená na časti TEÓRIA LITERATÚRY, LITERATÚRA, JAZYKOVÉ UČIVO.

Súčasťou týchto troch častí sú aj Vypracované zadania vhodné na internú maturitnú skúšku (názvy zadaní sú signalizované kurzívou); štandardizované/povinné pojmy sú vo všetkých častiach podčiarknuté.

V časti TEÓRIA LITERATÚRY nájde čitateľ okrem základných štandardizovaných odborných termínov napr. aj charakteristiku a dejovú líniu významných slovenských diel (autori a diela sú zaradení podľa umeleckých období); pozornosť venujeme aj ľudovej slovesnosti a jej vplyvu na umelú literatúru, vývinu drámy, balady atď.

Tabuľkový prehľad vývinu literárnych žánrov v jednotlivých literárnych smeroch a obdobiach sme zaradili ako úvod do časti LITERATÚRA, môžete ho používať ako orientáciu počas celého štúdia, aby ste upevňovali medzipredmetové vzťahy napr. s dejepisom, s náukou o spoločnosti. V prehľade nájdete podčiarknuté názvy diel, ktoré vyžaduje nový obsahový štandard (z týchto ?povinných? diel môžu byť formulované testové úlohy na externej maturitnej skúške). Ak obsahový štandard vyžaduje vlastný výber z diela autora, v knihe je podčiarknuté meno autora.

Časť LITERATÚRA prináša definície a znaky literárnych období a smerov, výber najlepších autorov a ich diel, ale i vypracované tematické maturitné zadania (napr. spracovanie témy lásky; témy zemianstva; porovnanie poviedok s postavou z ľudu; analýzu rôznych typov romantickej postavy). K charakteristike svetových literárnych smerov je pripojená aj časť o vplyve daného literárneho smeru na slovenskú literatúru. Všetky názvy štandardizovaných literárnych diel alebo mená vybraných autorov sú podčiarknuté.

Časť JAZYKOVÉ UČIVO prináša všetky štandardizované pojmy z obsahového štandardu nového Štátneho vzdelávacieho programu (sú podčiarknuté). Príručka rešpektuje najnovšiu štátnu technickú normu pri útvaroch administratívneho štýlu, ako aj pri bibliografických záznamoch textu. Z morfológie sme zvýraznili to učivo, ktoré sa po novej školskej reforme učí až na strednej škole, uvádzame i upozornenia na najčastejšie chyby. Syntax prináša napr. učivo o prístavku, doplnku, o gramatickom vyjadrení vetných skladov, o konektoroch, ktoré predpisuje nový obsahový štandard. V slohových postupoch a jazykových štýloch nájdu čitatelia charakteristiky konkrétnych slohových útvarov, ktoré využijú pri príprave na písomnú formu maturitnej skúšky alebo v praktickom živote.

Obsah knihy využívajte aj ako vecný alebo menný register, nájdete tam upozornenie na požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu.

Veríme, že táto kniha poslúži nielen maturantom pri opakovaní a upevňovaní učiva na skúšku dospelosti, ale aj študentom nižších ročníkov a ich učiteľom počas každodennej prípravy na vyučovanie.

Učivo v nej obsiahnuté vhodne dopĺňa séria Sprievodcov dielami slovenskej a svetovej literatúry (výbery A až E) od PhDr. M. Caltíkovej, kde nájdete podrobné analýzy štandardizovaných alebo odporúčaných diel s ukážkami; osobitne upozorňujeme na hodnotenia žánru a formy (čo vyžaduje reforma). Podrobnejšie informácie o týchto knihách nájdete v inzertnej prílohe tejto príručky a na www.enigma.sk

Spokojnosť s odpoveďami pri zelenom stole a úspešný štart do sveta dospelých želajú

autorka
a pracovníci vydavateľstva EnigmaOBSAH

TEÓRIA LITERATÚRY

(štandardizované pojmy; literárne diela; rozširujúce učivo a Vypracované zadania z oblasti teórie literatúry vhodné na internú maturitnú skúšku)

Literatúra
(literárna komunikácia, funkcie literatúry)

Druhy literatúry
(umelecká, odborná, populárnovedecká; dobrodružná, vedecko-fantastická; literatúra pre deti)

Literárna veda, literárnovedné disciplíny

Literárna postava
(hlavná, vedľajšia; charakterový, idealizovaný, sociálny typ postavy)

Členenie a odstupňovanie literárneho diela

Literárne druhy
(literárne druhy a ich znaky; formy; štruktúra literárneho diela: členenie diela, odstupňovanie častí literárneho diela; typ rozprávača)

Literárne žánre
(štandardizované pojmy)

Charakteristika a ukážky niektorých literárnych žánrov
(štandardizované pojmy; štandardizované literárne diela: D. Dušek: Kufor na sny; M. Lasica, J. Satinský: Soirée; literárne diela vhodné ako odporúčaná literatúra; ukážky)

Prehľad vývinu literárnych žánrov v jednotlivých literárnych obdobiach

Špecifické výrazové prostriedky umeleckej literatúry
(štylizácia textu: trópy, figúry)

Vývin verša
(štandardizované pojmy: verš, rytmus, rým, rytmus, stopa; časomerný, sylabický, sylabotonický veršový systém, voľný verš; ukážky)

Vypracované zadania:
Balada a jej modifikácie v dielach slovenských a svetových autorov
Vývin slovenského románu (M. Kukučín: Dom v stráni; J. Cíger-Hronský: Jozef Mak; L. Mňačko: Ako chutí moc)

Vývin dramatickej literatúry (Molière: Lakomec, J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch; J. Gregor Tajovský: Statky-zmätky; I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva, M. Lasica, J. Satinský: Soirée)

Ľudová slovesnosť a jej žánre
(štandardizované pojmy: pieseň, balada, rozprávka, príslovie, porekadlo, pranostika; ukážky)

Vypracované zadanie:
Vplyv ľudovej slovesnosti na autorov slovenskej literatúryLITERATÚRA

(štandardizované pojmy; literárne obdobia, literárne smery; štandardizované literárne diela; literárne diela vhodné ako odporúčaná literatúra; Vypracované zadania)

Literárne obdobia, literárne smery
Staroveká literatúra (Sofokles: Antigona)

Vypracované zadanie:
Vplyv Biblie na slovenskú literatúru

Stredoveká literatúra

Slovenská stredoveká literatúra

Vypracované zadanie:
Vplyv staroslovienskej vzdelanosti na slovenskú literatúru

Humanistická a renesančná literatúra (W. Shakespeare: Hamlet)
Slovenská humanistická a renesančná literatúra
Baroková literatúra
Slovenská baroková literatúra (H. Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola)
Osvietenská literatúra
Osvietenstvo na Slovensku
Klasicistická literatúra
Slovenská klasicistická a preromantická literatúra (J. Kollár: Předzpěv k Slávy dcere)
Romantická literatúra

Vypracované zadania:
Typy romantickej postavy vo svetovej a slovenskej literatúre
Pôvod romantickej postavy, harmónia kontrastov, prežívanie citu
Idealizovaná historická a ľudová postava, delenie postáv na dobré a zlé (A. S. Puškin: Kapitánova dcéra)
Typ ?zbytočného človeka? v ruskej romantickej literatúre
Neurodzená postava (postava z ľudu a zo stredného stavu) v romantickej literatúre
Postava revolucionára, bojovníka za slobodu národa, bojovníka proti feudalizmu v slovenskej a svetovej romantickej literatúre (J. Botto: Smrť Jánošíkova; S. Chalupka: Mor ho!)
Spracovanie témy lásky v slovenskej a svetovej romantickej literatúre (A. Sládkovič: Marína)
Ľudovít Štúr a štúrovci

Realistická literatúra (H. de Balzac: Otec Goriot)
Slovenská realistická literatúra

Vypracované zadania:
Spracovanie postavy zemana v slovenskej literatúre (M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie; Dom v stráni)
Porovnanie poviedky s postavou z ľudu v dielach M. Kukučína, J. G. Tajovského, B. Slančíkovej Timravy (M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie; J. G. Tajovský: Maco Mlieč; B. Slančíková Timrava: Ťapákovci)
Téma mesta v tvorbe slovenských realistov

Tematické a žánrové bohatstvo lyrickej a epickej tvorby P. O. Hviezdoslava
Nové témy v poézii S. Hurbana Vajanského

Literárna moderna (symbolizmus, impresionizmus)
Slovenská literárna moderna (I. Krasko: vlastný výber)

Vypracované zadanie:
Charakteristika lyrického hrdinu Slovenskej literárnej moderny

Medzivojnová literatúra
Svetová básnická avantgarda v medzivojnovej literatúre
Slovenská medzivojnová poézia
Pokračovanie v tradíciách slovenskej lyriky
Prechodná generácia ? M. Rázus, E. B. Lukáč, Š. Krčméry
Vitalizmus (J. Smrek: vlastný výber)
Katolícka moderna (R. Dilong: vlastný výber)
Inšpirácia v svetovej avantgardnej poézii
Ľavicová avantgarda
Nadrealizmus
Moderné a avantgardné literárne smery v próze medzivojnovej literatúry a ich vplyv na slovenskú literatúru (naturalizmus, expresionizmus ? J. Cíger-Hronský: Jozef Mak, naturizmus)
Znaky slovenského naturizmu (D. Chrobák: Drak sa vracia)
Počiatky absurdnej prózy

Vypracované zadania:
Spracovanie témy 1. svetovej vojny v dielach svetovej medzivojnovej literatúry (E. M. Remarque: Na západe nič nového)

Téma 1. svetovej vojny v dielach slovenskej medzivojnovej literatúry

Literárne prúdy vo svetovej povojnovej a súčasnej literatúre (socialistický realizmus, spasiteľský prúd americkej prózy ? J. D. Salinger: Kto chytá v žite, absurdná dráma, postmoderna/postmodernizmus)
Prehľad slovenskej povojnovej (1945 ? 1989) a súčasnej (od roku 1989) literatúry (štandardizované pojmy; literárne diela; literárne diela vhodné ako odporúčaná literatúra)

Vypracované zadania:
Téma 2. svetovej vojny v dielach svetovej povojnovej literatúry
Obraz 2. svetovej vojny v prozaických dielach slovenskej literatúry (A. Bednár: Kolíska)
Protivojnová téma v slovenskej povojnovej a súčasnej poézii (M. Rúfus: vlastný výber; M. Válek: vlastný výber)

Téma rodného kraja, návraty do sveta detstva, opis prírody v slovenskej povojnovej a súčasnej poézii (M. Rúfus: vlastný výber)

Téma lásky v slovenskej povojnovej a súčasnej poézii (M. Válek: vlastný výber; J. Urban: vlastný výber)JAZYKOVÉ UČIVO
(štandardizované pojmy podčiarknuté v texte príručky)

Morfologická rovina jazyka/Morfológia
(gramatické kategórie, slovné druhy, z pravopisu slovných druhov)

Slovné druhy

Syntaktická rovina jazyka/Syntax

I. Syntagmatická syntax (vetný člen, vetný sklad)

II. Vetná syntax (veta, súvetie)

III. Polovetná syntax (polovetná konštrukcia)

IV. Textová (nadvetná) syntax (členenie a odstupňovanie textu; slovosled; vetosled; konektory)

Lexikálna rovina jazyka/Lexikológia

Slovo (lexikálny a gramatický význam slova, sémantický trojuholník, prenesenie významu slova)
Slovná zásoba (aktívna, pasívna)
Slovníky (výkladový, pravopisný, terminologický, prekladový, synonymický, frazeologický, cudzích slov)
Obohacovanie slovnej zásoby (tvorenie, skladanie, skracovanie, pretváranie, preberanie slov; tvorenie viacslovných pomenovaní, tvorenie nepriamych pomenovaní)

Všeobecne o jazyku (jazyk a reč)
Jazykovedné disciplíny, jazykové roviny
Národný jazyk, formy národného jazyka (spisovný jazyk, nárečia)
Jazyk a reč
Jazyk a písmo (diakritické a interpunkčné znamienka)
Prirodzený a umelý jazyk
Indoeurópske jazyky
Rozdelenie germánskych jazykov
Rozdelenie románskych jazykov
Rozdelenie slovanských jazykov
Jazyky národnostných menšín na území Slovenska
Vývin slovenského spisovného jazyka (staroslovienčina, kultúrna, západoslovenčina kodifikácia A. Bernoláka, Ľ. Štúra, reforma M. Hattalu)

Zvuková rovina jazyka/Intonácia
(prízvuk, prestávka, dôraz, melódia, tempo hlasu, kvantita hlásky)

Štýlová rovina jazyka/Sloh
Štýlotvorné činitele
Slohový postup
Rozprávací slohový postup (rozprávanie, pásmo reči, rozprávač)
Opisný slohový postup
Druhy opisu
Charakteristika
Informačný slohový postup
Výkladový (a úvahový) slohový postup
Výklad (argumentačný postup)
Úvaha
Slohový útvar/žáner
Jazykový štýl
Náučný štýl
Administratívny štýl
Publicistický štýl
Rečnícky štýl (rétorika)
Umelecký štýl
Hovorový štýl

Ortografia/pravopis, ortoepia/správna výslovnosť

(spodobovanie, výslovnosť cudzích slov, pravidlo o rytmickom krátení)

Práca s informáciami

Spracovanie informácií

Využitie informácií ? učenie sa

Jazyková komunikácia
upútavka

Cena: € 8,00
AKCIA € 6,80


upútavka

Cena: € 5,20
AKCIA € 4,40


upútavka

Cena: € 13,73
AKCIA € 11,60


upútavka

Cena: € 8,30
AKCIA € 7,00

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.