Geografia


Geografia

Cena: € 7,80
AKCIA € 6,60Nové prepracované vydanie!
Odporúčané Ministerstvom školstva SR.
Príprava na maturitnú skúšku z geografie.

PREDSLOV

Príručka, je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem o geografiu. Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa súčasných učebných osnov gymnázia. Podáva prehľad učiva z fyzickej, humánnej, regionálnej i environmentálnej geografie.

Obsah knihy sa člení na sedem častí.

Úvod do geografie oboznamuje s vývojom a postavením geografie v systéme vied, s objektom a predmetom jej štúdia a základnými metódami. Informuje o tvare a pohyboch Zeme, vysvetľuje ich geografické dôsledky. Poskytuje základné poznatky o zobrazovaní zemského povrchu a o mapách.

Ďalšie dve časti Fyzickogeografická sféra a Humánnogeografická sféra vysvetľujú všeobecné princípy a zákonitosti priestorového usporiadania prírodných a spoločenských javov a procesov vo vzájomných vzťahoch.

Do časti Regionálna geografia sveta sú začlenené najvýznamnejšie regióny sveta, ich poloha, prírodné podmienky, obyvateľstvo a hospodárstvo a podrobnejšia charakteristika vybraných krajín.

Geografia Slovenskej republiky obsahuje základné údaje, prírodné podmienky, údaje o obyvateľstve a hospodárstve, administratívne i regio­nálne členenie Slovenskej republiky.

Záverečné kapitoly sú zamerané na syntetický pohľad na krajinu a životné prostredie a význam geografie pre prax.

Všetky časti obsahujú okrem základných poznatkov množstvo ďalších informácií, grafy a schémy, prehľadné tabuľky s najnovšími štatistickými údajmi, ktoré sa týkajú rozlohy, počtu obyvateľstva, hrubého domáceho produktu, najväčších miest a ostatných hospodárskych aktivít. Mapy poskytujú priestorové informácie o geografických skutočnostiach v texte a vhodne ho tak dopĺňajú.

Veríme, že kniha pomôže mnohým študentom získať i utriediť si poznatky, úspešne zvládnuť skúšky a podnieti ich trvalý záujem o geografiu.

AutorkyOBSAH

PREDSLOV

ÚVOD DO GEOGRAFIE
Teoretické základy geografie
Planéta Zem

Zobrazovanie zemského povrchu

FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA

Litosféra
Georeliéf
Atmosféra
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra

HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ SFÉRA

Obyvateľstvo
Sídla
Poľnohospodárstvo
Priemysel
Doprava
Cestovný ruch, služby, zahraničný obchod

Hospodárske integrácie

REGIONÁLNA GEOGRAFIA SVETA

Austrália a Oceánia
Afrika
Severná Amerika
Latinská Amerika
Ázia (okrem štátov bývalého Sovietskeho zväzu)
Spoločenstvo nezávislých štátov
Európa
Stredná Európa
Západná Európa
Severná Európa
Južná Európa
Juhovýchodná Európa
Východná Európa

Európska únia

GEOGRAFIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Základné údaje
Prírodné podmienky
Obyvateľstvo a sídla
Poľnohospodárstvo
Lesné a vodné hospodárstvo
Priemysel
Doprava
Cestovný ruch, služby a zahraničný obchod

Regionálne členenie

KRAJINA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Krajina, jej štruktúra a priestorová organizácia
Diaľkový prieskum Zeme a jeho využitie
Environmentálne problémy

Trvalo udržateľný rozvoj
upútavka

Cena: € 8,30
AKCIA € 7,00


upútavka

Cena: € 8,00
AKCIA € 6,80


upútavka

Cena: € 5,20
AKCIA € 4,40


upútavka

Cena: € 13,73
AKCIA € 11,60

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.