fyzika

cena platí pre posledný 1 ks na sklade
fyzika

Cena: € 7,80
Naša cena: € 6,63OBSAH:

ÚVOD DO FYZIKY
Predmet a metódy fyziky. Fyzikálne veličiny a ich jednotky. Sústavy veličín a jednotiek. Medzinárodná sústava jednotiek. Skalárne a vektorové veličiny. Základy vektorovej algebry.

MECHANIKA

Kinematika
Mechanický pohyb. Vzťažná sústava. Trajektória. Rýchlosť. Zrýchlenie. Rovnomerný priamočiary pohyb. Rovnomerne premenný priamočiary pohyb. Voľný pád. Rovnomerný pohyb po kružnici. Úlohy.

Dynamika
Prvý pohybový zákon. Hmotnosť a hybnosť. Druhý pohybový zákon. Sila. Skladanie a rozkladanie síl pôsobiacich na hmotný bod. Tretí pohybový zákon. Trenie. Mechanický princíp relativity. Neinerciálne vzťažné sústavy. Zákon zachovania hybnosti. Úlohy.

Práca a energia
Práca. Energia. Kinetická energia hmotného bodu. Potenciálna energia tiažová. Potenciálna energia pružnosti. Zákon zachovania energie. Zrážka telies. Výkon. Úlohy.

Gravitačné pole
Newtonov gravitačný zákon. Gravitačné pole. Intenzita gravitačného poľa. Gravitačný potenciál. Gravitačné pole Zeme. Pohyby v homogénnom gravitačnom poli Zeme. Pohyby v radiálnom gravitačnom poli Zeme. Slnečná sústava. Úlohy.

Mechanika tuhého telesa
Tuhé teleso. Kinematika posuvného a otáčavého pohybu tuhého telesa. Účinok sily na tuhé teleso. Skladanie a rozkladanie síl. Ťažisko. Dynamika posuvného a otáčavého pohybu tuhého telesa. Kinetická energia tuhého telesa. Rovnovážna poloha tuhého telesa. Úlohy.

Mechanika kvapalín a plynov
Základy statiky tekutín. Archimedov zákon. Ustálené prúdenie ideálnej tekutiny. Rovnica spojitosti pre ustálené prúdenie. Bernoulliho rovnica. Prúdenie reálnej tekutiny. Obtekanie telies reálnou tekutinou. Úlohy.

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Základné pojmy molekulovej fyziky a termodynamiky
Kinetická teória látok. Základné pojmy termodynamiky. Teplota a jej meranie. Vnútorná energia. Teplo. Prvý termodynamický zákon. Úlohy.

Štruktúra a vlastnosti látok plynného skupenstva
Ideálny plyn. Rýchlosti molekúl plynu. Tlak plynu. Stavová rovnica ideálneho plynu. Vnútorná energia ideálneho plynu. Práca plynu. Deje v ideálnom plyne. Adiabatický dej. Druhý termodynamický zákon. Tepelné motory. Úlohy.

Štruktúra a vlastnosti pevných látok
Kryštalické a atmosferické látky. Ideálna kryštálová mriežka. Poruchy kryštálovej mriežky. Typy väzieb v pevných látkach. Deformácia pevného telesa. Krivka deformácie. Teplotná rozťažnosť pevných telies. Úlohy.

Štruktúra a vlastnosti kvapalín
Povrchová vrstva kvapaliny. Povrchové napätie a povrchová energia. Tlak pod zakriveným povrchom kvapaliny. Javy na rozhrani pevného telesa a kvapaliny. Kapilárne javy. Úlohy.

Fázové premeny
Topenie a tuhnutie. Sublimácia a desublimácia. Vyparovanie a kondenzácia. Nasýtená a prehriata para. Fázový diagram. Úlohy.

ELEKTRINA A MAGNETIZMUS

Elektrické pole
Elektrický náboj. Coulombov zákon. Elektrické pole. Elektrický potenciál. Vodič v elektrickom poli. Nevodič v elektrickom poli. Kapacita vodiča. Úlohy.

Ustálený elektrický prúd
Elektrický prúd. Elektrický obvod. Elektrický odpor. Práca v obvode ustáleného prúdu. Ohmov zákon pre uzavretý obvod. Kirchhoffove zákony. Spájanie rezistorov. Meranie prúdu a napätia. Úlohy.

Elektrický prúd v látkach
Elektrický prúd v kovoch. Polovodiče. Vodivosť polovodičov. Priechod PN. Tranzistorový jav. Elektrický prúd v elektrolytoch. Galvanické články. Elektrický prúd v plynoch. Úlohy.

Magnetické pole
Základné magnetické javy. Magnetická indukcia. Lorentzova sila. Silové pôsobenie magnetického poľa na vodič s prúdom. Magnetické pole vodičov s prúdom. Silové pôsobenie medzi vodičmi s prúdom. Magnetické vlastnosti látok. Úlohy.

Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie. Vlastná indukcia. Energia magnetického poľa. Úlohy.

Striedavý prúd
Obvod striedavého prúdu. Obvod striedavého prúdu s ideálnym rezistorom. Obvod striedavého prúdu s ideálnou cievkou. Obvod striedavého prúdu s ideálnym kondenzátorom. Zložené obvody striedavého prúdu. Výkon striedavého prúdu. Transformátor. Výroba a využitie elektrickej energie. Úlohy.

KMITANIE A VLNENIE

Kmitanie
Periodické deje, kmitanie. Kmitavý pohyb. Harmonický kmitavý pohyb. Energia harmonického kmitavého pohybu. Mechanické oscilátory. Skladanie a rozkladanie kmitavých pohybov. Elektromagnetický oscilátor. Nútené kmitanie. Úlohy.

Mechanické vlnenie
Postupné mechanické vlnenie. Postupné vlnenie v rade bodov. Interferencia vlnení. Šírenie vlnenia v priestore. Ohyb vlnenia. Odraz vlnenia. Lom vlnenia. Fázová rýchlosť vlnenia. Stojaté vlnenie. Zvuk. Úlohy.

Elektromagnetické vlnenie
Elektromagnetické pole. Elektromagnetické vlnenie. Elektromagnetický dipól. Prenos informácií elektromagnetickým vlnením. Šírenie elektromagnetického vlnenia. Spektrum elektromagnetického vlnenia. Tepelné žiarenie. Fotoelektrický jav. Úlohy.

Fyzikálna optika
Základné pojmy optiky. Fotometria. Odraz svetla. Lom svetla. Index lomu, disperzia. Interferencia svetla. Ohyb svetla. Polarizácia svetla. Úlohy.

Geometrická optika
Optické zobrazovanie. Zobrazovanie odrazom. Zobrazovanie lomom. Optické prístroje. Úlohy.

ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY
Klasické predstavy o priestore a čase. Princípy špeciálnej teórie relativity. Relatívnosť súčasnosti. Dilatácia času. Kontrakcia dĺžky. Ďalšie relativistické poznatky. Úlohy.

ATÓMOVÁ A JADROVÁ FYZIKA

Fyzika atómového obalu
Vývoj poznatkov o atómoch. Modely atómu. Vlnové vlastnosti častíc. Kvantomechanický model atómu. Interakcia fotónov a atómov. Laser. Úlohy.

Fyzika atómového jadra
Stavba atómového jadra. Jadrové sily. Jadrové reakcie. Väzbová energia jadra. Syntéza a štiepenie jadier. Rádioaktivita. Úlohy.

Niektoré fyzikálne konštanty
upútavka

Cena: € 13,73
AKCIA € 11,60


upútavka

Cena: € 8,00
AKCIA € 6,80


upútavka

Cena: € 5,20
AKCIA € 4,40


upútavka

Cena: € 8,30
AKCIA € 7,00

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.