dejepis


dejepis

Cena: € 11,60
AKCIA € 9,85OBSAH:

ÚVOD DO ŠTÚDIA HISTÓRIE
Historiografia
Niekoľko významných postáv svetovej historiografie
Niekoľko významných postáv slovenskej historiografie
Historický prameň
Pomocné vedy historické

DEJINY PRAVEKU
Vymedzenie pojmu
Doba kamenná
Paleolit
Stredná a mladšia doba kamenná (mezolit a neolit)
Pozdná doba kamenná (eneolit, resp. chalkolit)
Slovensko v dobe kamennej
Vznik a vývoj kultúrnej krajiny
Štruktúra osídlenia
Vývoj spoločnosti

DEJINY STAROVEKU
Vymedzenie pojmu
Staroveký Východ
Predná Ázia v staroveku
Prehľad politických útvarov a významných osobností
Staroveké dejiny Egypta
Základná charakteristika jednotlivých epoch
Počiatky európskej civilizácie
Minojská kultúra (3000?1200 pred n. l.)
Heladská kultúra
Staroveké dejiny Grécka
Periodizácia a stručná charakteristika autonómnych dejín starovekého Grécka
Ríša Alexandra Macedónskeho a helenistické obdobie starovekých dejín
Výpravy Alexandra Macedónskeho
Rímska ríša
Rímske kráľovstvo (tradičné r. 753?510 pred n. l.)
Rímska republika (510?27 pred n. l.)
Prehľad významných udalostí
Prehľad významných udalostí
Rímske cisárstvo (27?395 n. l.)
Prehľad významných udalostí
Prehľad významných udalostí
Tetrarchia
Vláda príslušníkov rodiny Constantia Chlora

EURÓPA V OBDOBÍ MLADŠIEHO PRAVEKU A NA PRAHU HISTÓRIE
Doba bronzová
Doba železná
Doba rímska
Slovensko v mladšom praveku a na prahu histórie
Doba bronzová (2 300?780/750 pred n. l.)
Doba železná (780/750 pred n. l. ? 0)
Doba rímska (0?400 n. l.)

STREDOVEK
Úsvit Európy ? veľké sťahovanie národov
Frankovia
Byzancia
Arabi
Cirkev a spoločnosť v ranom stredoveku
Križiacke výpravy
Kultúra raného stredoveku
Karolínska renesancia (8.?9. storočie)
Románska kultúra
Zrod centralizovaných monarchií v Európe
Nemecko
Francúzsko
Anglicko
Španielsko
Čechy
Poľsko
Rusko
Spoločnosť rozvinutého stredoveku
Stredoveké mestá a univerzity
Pokusy o obrodu cirkvi
Osmanská expanzia
Gotická kultúra

DEJINY STREDOVEKÉHO SLOVENSKA
Veľká Morava
Slovensko súčasťou uhorského štátu
Sociálna štruktúra stredovekého uhorského štátu
Politický a hospodársky vzostup Uhorska
Vznik a rozvoj stredovekých miest
Baníctvo a slovenské banské mestá
Remeselná výroba a obchod

NOVOVEK
Zámorské objavy ? európska expanzia
Humanizmus a renesancia
Reformácia a protireformácia
Nizozemská revolúcia
Tridsaťročná vojna (1618?1648)
Baroková kultúra
Anglická revolúcia (1640?1660)
Storočie Ľudovíta XIV.
Zahraničná politika Ľudovíta XIV.
Politika Petra I. Veľkého v Rusku (1696?1725)
Severná vojna (1700?1721)
Reformná politika Petra I.
Vojna o španielske dedičstvo (1701?1714)
Vojna o rakúske dedičstvo (1740?1748)
Sedemročná vojna (1756?1763)
Dejiny USA v 18. a 19. storočí
Vojna amerických osád za nezávislosť
Vojna Severu proti Juhu
Veľká francúzska revolúcia
Ústavodarné Národné zhromaždenie (1789?1791)
Zákonodarné Národné zhromaždenie (1791?1792)
Konvent (1792?1795)
Direktórium (1795?1799)
Napoleonské obdobie vo Francúzsku (1799?1814)
Konzulát (1799?1804)
Cisárstvo (1804?1814)
Stodňové cisárstvo (1815)
Viedenský kongres
Storočie liberalizmu, konzervativizmu, nacionalizmu a socializmu
Liberalizmus
Konzervativizmus
Nacionalizmus
Socializmus
Krymská vojna (1853?1856)
Revolučný rok 1830
Revolučný rok 1848
Revolúcia vo Švajčiarsku
Revolúcia vo Francúzsku
Revolúcia v Taliansku
Revolúcia v Nemecku
Revolúcia v Habsburskej monarchii
Zjednotenie Talianska
Zjednotenie Nemecka
Nová mapa Európy ? vznik aliancií

SLOVENSKO V OBDOBÍ NOVOVEKU
Na prahu novoveku (1526?1711)
Boj o uhorský trón
Habsburgovci na uhorskom tróne
Formovanie opozície ? stavovské povstania
Reformácia a protireformácia
Reformácia
Protireformácia
Rekatolizácia
Obdobie reforiem (1711?1790)
Mária Terézia
Jozef II. ? jozefinizmus
Formovanie moderného slovenského národa
Prvá generácia obrodencov
Druhá generácia obrodencov v 20. rokoch 19. storočia
Štúrovská generácia
Revolučné roky meruôsme
Neoabsolutizmus ? bachovský absolutizmus (1849?1859)
Na ceste k ústavnosti
V znamení memorandového a matičného pohybu
Memorandum národa slovenského
Rakúsko-uhorský dualizmus

SVET V 20. STOROČÍ
Na ceste k 1. svetovej vojne
1. svetová vojna (1914?1918)
Vznik versaillského systému
Rada desiatich
Medzinárodné vzťahy v 20. rokoch 20. storočia
Rusko, sovietske Rusko, ZSSR ? budovanie komunistického monopolu moci
Fašizmus ? nový fenomén na politickej scéne
Taliansko
Etapy fašistického režimu v Taliansku
Nemecko
Etapy vo vývoji fašistického režimu v Nemecku
Osobnosti
Niektorí Hitlerovi muži
Medzinárodné vzťahy v 30. rokoch
2. svetová vojna
Veľká trojka a problémy povojnového sveta
Studená vojna
1947?1953 (roky permanentného a stupňujúceho sa napätia)
1953?1962 (obdobie oteplenia sprevádzané veľkými krízami)
1963?1979 (obdobie uvoľňovania napätia ? détenty)
Svet mimo Európu
Dekolonizácia
Konflikty na Blízkom a Strednom východe
Židovsko-arabský konflikt
V úlohe agresora Irak
Systémová kríza a rozpad sovietskeho bloku.
Koniec studenej vojny.
Rozpad Východného bloku
Rozpad ZSSR a vojna v Čečensku
Rozpad Juhoslávie a kosovská kríza

SLOVENSKO V 20. STOROČÍ
Situácia pred 1. svetovou vojnou
Svetová vojna a vznik Československej republiky
Slovensko v I. ČSR
Politické strany
Verejná správa
Autonomistické hnutie
Problémy zahraničnej politiky I. ČSR
Slovensko v II. ČSR
Slovenská republika (1939?1945)
Odboj a Slovenské národné povstanie (SNP)
Protektorát Čechy a Morava
Slovensko po 2. svetovej vojne
Ľudovodemokratický režim v rokoch 1945?1948
Výsledky volieb do Ústavodarného NZ v r. 1946
Budovanie komunistického monopolu moci (1948?1953)
Novotného éra ? konzervovanie komunistického monopolu moci (1953?1967)
Na ceste k ?československej jari? roku 1968
?Československá jar? 1968 ? pokus o reformu politického systému
Brežnevova doktrína
Normalizácia
?Čas nehybnosti?
Husákovsko-Biľakovská éra (1971?1989)
Prebudenie opozície

CHARTA
?Perestrojka? à la Husák
Prebudenie opozície a disentu
Pád komunizmu a rozpad Česko ? Slovenska
Stručné kalendárium najnovších udalosti zo slovenských a svetových dejín
255 strán,
upútavka

Cena: € 13,73
AKCIA € 11,60


upútavka

Cena: € 8,00
AKCIA € 6,80


upútavka

Cena: € 8,30
AKCIA € 7,00


upútavka

Cena: € 5,20
AKCIA € 4,40

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.