biológia


biológia

Cena: € 7,00
AKCIA € 5,95(Enigma)

Učebnica biológie, sa svojím obsahom a štruktúrou snaží ponúknuť čitateľovi ? stredoškolskému študentovi ? nielen najnovšie poznatky v tomto odbore, ale aj ucelený prehľad stredoškolského učiva.

Učebnica je určená najmä študentom, ktorí si chcú zopakovať základné
informácie z učiva biológie, ale aj tým, ktorí sa pripravujú na maturitnú
skúšku z biológie. Zároveň v nej nájdu odpovede na mnohé otázky aj
študenti pripravujúci sa na prijímacie skúšky z biológie na prírodovedecké,
lekárske, farmaceutické i veterinárne fakulty vysokých škôl.

Učebnica slúži ako repetitórium, predpokladá sa, že čitateľ väčšinu informácií
pozná, tomu je prispôsobená aj grafická úprava textu. Učebnica obsahuje 14 kapitol, ktoré sú prierezom biologických poznatkov, počnúc nebunkovými organizmami, cez chemické zloženie, štruktúru, rozmnožovanie buniek, pletivá, rastlinnú biológiu, živočíšnu biológiu, biológiu človeka. Text obsahuje aj najnovšie poznatky z genetiky, molekulárnej biológie, evolúcie, ekológie a etológie.

Veríme, že predkladaná študijná pomôcka uľahčí Vašu prípravu na skúšky
každého typu. Želáme Vám veľa úspechov, optimizmu a chuti do štúdia.OBSAH

Úvod
1 Biológia bunky (Roman Kuna)
1.1 Bunka ? všeobecné vlastnosti
1.2 Chemické zloženie bunky
1.3 Štruktúra bunky
1.4 Rozmnožovanie buniek
1.5 Rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou

2 Nebunkové a prokaryotické organizmy (Roman Kuna)
2.1 Vírusy
2.2 Baktérie a sinice

3 Biológia rastlín (Roman Kuna, Peter Boleček)
3.1 Stavba raslinnej bunky
3.2 Stavba rastlinných pletív
3.2.1 Delivé pletivá
3.2.2 Trváce pletivá
3.3 Rastlinné orgány
3.3.1 Koreň
3.3.2 Stonka
3.3.3 List
3.3.4 Kvet
3.3.5 Semená a plody
3.4 Základy fyziológie rastlín
3.4.1 Metabolizmus rastlín
3.4.2 Výživa rastlín
3.4.3 Dýchanie rastlín
3.4.4 Význam vody pre rastlinu
3.4.5 Minerálna výživa rastlín
3.4.6 Rast a vývin rastlín
3.4.7 Rozmnožovanie rastlín a rodozmena

4 Systém rastlín (Peter Štrba)
4.1 Nižšie rastliny ? stielkaté rastliny (Thallobionta)
4.1.1 Oddelenie: Sinice (Cyanophyta)
4.1.2 Oddelenie: Červené riasy (Rhodophyta)
4.1.3 Oddelenie: Rôznobičíkaté riasy (Heterokontophyta)
4.1.4 Oddelenie: Kryptomonády (Cryptophyta)
4.1.5 Oddelenie: Panciernatky (Dinophyta)
4.1.6 Oddelenie: Červenoočká ? euglény (Euglenophyta)
4.1.7 Oddelenie: Zelené riasy (Chlorophyta)
4.2 Vyššie rastliny (Cormobionta)
4.2.1 Oddelenie: Rýniorasty (Rhyniophyta)
4.2.2 Oddelenie: Machorasty (Bryophyta)
4.2.3 Oddelenie: Plavúňorasty (Lycopodiophyta)
4.2.4 Oddelenie: Prasličkorasty (Equisetophyta)
4.2.5 Oddelenie: Sladičorasty (Polypodiophyta)
4.2.6 Oddelenie: Lyginodendrorasty (Lyginodendrophyta), papraďosemenné rastliny
4.2.7 Oddelenie: Cykasorasty (Cycadophyta)
4.2.8 Oddelenie: Kordaitorasty (Cordaitophyta)
4.2.9 Oddelenie: Borovicorasty (Pinophyta)
4.2.10 Oddelenie: Magnóliorasty (krytosemenné rastliny, Magnoliophyta)

5 Vývoj rastlinstva (Peter Štrba)
5.1 Vznik a vývoj rastlín
5.2 Evolúcia orgánov vyšších rastlín
5.3 Vývoj rodozmeny suchozemských rastlín

6 Hubové organizmy (Peter Štrba)
6.1 Charakteristika hubových organizmov
6.2 Význam hubových organizmov
6.3 Systém hubových organizmov
6.3.1 Oddelenie: Slizovky (Myxomycota)
6.3.2 Oddelenie: Bunkovky (Chytridiomycota)
6.3.3 Oddelenie: Riasovky (Oomycota)
6.3.4 Oddelenie: Vlastné huby (Eumycota)
6.3.5 Lišajníky ? lichenizované huby (Lichenes)

7 Ekológia rastlín (Peter Štrba)
7.1 Nároky rastlín na prostredie
7.2 Rastlinné populácie
7.3 Rastlinné spoločenstvá
7.4 Ekosystém a význam rastlín v ekosystéme
7.5 Ochrana prírody a chránené rastliny

8 Biológia živočíchov (Anna Sandanusová)
8.1 Úvod do zoológie
8.2 Živočíšna bunka a tkanivá
8.2.1 Epitelové tkanivo (epitely)
8.2.2 Spojivové tkanivo (spojivá)
8.2.3 Spojivá trofické (telové tekutiny)
8.2.4 Svalové tkanivo
8.2.5 Nervové tkanivo
8.3 Orgány a orgánové sústavy
8.3.1 Krycia sústava ? pokryv tela (Tegmentum)
8.3.2 Oporná sústava ? kostra (Skelet)
8.3.3 Svalová sústava (Systema musculorum)
8.3.4 Tráviaca sústava (Apparatus digestirius)
8.3.5 Dýchacia sústava (Systema respiratorium)
8.3.6 Srdcovo-cievna sústava (systema cardiovasculare)
8.3.7 Vylučovacia (exkrečná) sústava (Organa uropoetica)
8.3.8 Riadiace a regulačné sústavy
8.3.8.1 Nervová sústava (Systema nervosum) ? nervová regulácia
8.3.8.2 Hormonálna regulácia
8.3.9 Pohlavná (rozmnožovacia, generatívna) sústava (Organa genitalia)

9 Správanie živočíchov (etológia) (Anna Sandanusová)
9.1 Úvod do etológie
9.2 Vrodené správanie
9.2.1 Správanie podmienené látkovou výmenou
9.2.2 Ochranné a obranné správanie živočíchov
9.2.3 Komfortné správanie živočíchov
9.2.4 Rozmnožovacie správanie živočíchov
9.2.5 Sociálne (spoločenské) správanie živočíchov
9.2.6 Dorozumievanie sa živočíchov (biokomunikácia)
9.3 Získané (naučené) správanie

10 Systém a fylogenéza živočíchov (Janka Schlarmannová)
10.1 Ríša: Jednobunkovce (Protozoa, Monocytozoa)
10.1.1 Kmeň: Meňavkobičíkovce (Sarcomastigophora)
10.1.2 Kmeň: Výtrusovce (Apicomplexa)
10.1.3 Kmeň: Hmyzomory: (Microspora)
10.1.4 Kmeň: Rybomory (Myxozoa)
10.1.5 Kmeň: Nálevníky (Ciliophora)
10.2 Ríša: Živočíchy (Animalia)

11 Pôvod a vývoj živočíchov (Janka Schlarmannová)

12 Ekológia živočíchov (Janka Schlarmannová)
12.1 Autekológia živočíchov
12.2 Demekológia živočíchov
12.2.1 Štruktúra populácie
12.2.2 Dynamika populácie
12.3 Synekológia živočíchov
12.4 Ekosystém
12.4.1 Potravové reťazce
12.4.2 Vývoj ekosystému
12.4.3 Ochrana prírody

13 Biológia človeka (Barbora Matejovičová)
13.1 Oporná sústava
13.2 Svalová (pohybová) sústava
13.3 Tráviaca sústava
13.3.1 Výživa
13.3.2 Zásady správnej výživy
13.4 Dýchacia sústava
13.5 Telové tekutiny
13.6 Miazgová sústava
13.7 Srdce a cievna sústava
13.8 Vylučovacia sústava
13.9 Kožná sústava
13.10 Riadiace a regulačné sústavy
13.10.1 Hormonálna regulácia
13.10.2 Nervová regulácia
13.10.2.1 Centrálna nervová sústava
13.10.2.2 Obvodová nervová sústava
13.10.2.3 Vyššia nervová činnosť
13.11 Zmyslové orgány
13.12 Imunitný systém
13.13 Rozmnožovanie
13.13.1 Mužská pohlavná sústava
13.13.2 Ženská pohlavná sústava
13.14 Ontogenetický vývin
13.14.1 Prenatálne obdobie
13.14.2 Perinatálne obdobie
13.14.3 Postnatálne obdobie
13.15 Človek a zdravý životný štýl

14 Genetika (Radoslav Omelka)
14.1 Základné genetické pojmy
14.1.1 Dedičnosť a premenlivosť
14.1.2 Znak a fenotyp
14.1.3 Gén, alela, genotyp, genóm
14.2 Molekulárne základy dedičnosti
14.2.1 Bielkoviny
14.2.2 Nukleové kyseliny
14.2.3 Replikácia DNA
14.2.4 Gény, génová expresia
14.2.4.1 Transkripcia
14.2.4.2 Translácia, genetický kód
14.3 Cytologické základy dedičnosti
14.3.1 Organizácia genómu a prenos genetickej infomácie pri vírusoch
14.3.2 Organizácia genómu a prenos genetickej informácie pri prokaryotických organizmoch
14.3.3 Organizácia genómu a prenos genetickej informácie pri eukaryotických organizmoch
14.4 Dedičnosť mnohobunkového organizmu
14.4.1 Vzájomné vzťahy medzi alelami
14.4.2 Dedičnosť kvalitatívnych znakov pri nezávislej kombinácii alel
14.4.2.1 Monohybridné kríženie pri úplnej dominancii
14.4.2.2 Monohybridné kríženie pri neúplnej dominancii
14.4.2.3 Dihybridné kríženie
14.4.3 Dedičnosť pri väzbe génov
14.4.4 Dedičnosť a pohlavie
14.4.5 Dedičnosť kvantitatívnych znakov
14.5 Mutácie
14.5.1 Génové mutácie
14.5.2 Chromozómové mutácie
14.5.3 Genómové mutácie
14.6 Genetika populácií
14.6.1 Druhy populácií
14.6.2 Vývoj genofondu v autogamnej populácii
14.6.3 Genetická rovnováha v panmiktickej populácii
14.6.4 Faktory narúšajúce genetickú rovnováhu

15 Vznik života na Zemi (Radoslav Omelka)
15.1 Chemický vývoj
15.2 Biochemický vývoj
15.3 Biologický vývoj

16 Pôvod a vývoj človeka na Zemi
upútavka

Cena: € 5,20
AKCIA € 4,40


upútavka

Cena: € 8,30
AKCIA € 7,00


upútavka

Cena: € 8,00
AKCIA € 6,80


upútavka

Cena: € 13,73
AKCIA € 11,60

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.