button
30 Ks
€ 257,89

Anglická gramatika nová maturita - cvičebnica


Anglická gramatika nová maturita - cvičebnica

Cena: € 7,50
AKCIA € 6,29


pridaj do košíka


(Enigma)

Strán: 152
Hmotnosť: 189 g

Praktická cvičebnica anglickej gramatiky maturitnej úrovne B2 je súčasťou série cvičebníc angličtiny pre maturantov YES! Pomôže vám efektívne sa pripraviť (nielen) na maturitnú skúšku a zvládnuť jednu z najťažších oblastí učenia sa cudzieho jazyka ? gramatiku.

Cvičebnica gramatiky obsahuje:

?kompletný prehľad anglickej gramatiky v tabuľkách s vysvetlením v slovenčine, príkladmi a výnimkami,
?rôzne typy cvičení na precvičenie si prebratých alebo zopakovaných gramatických javov vo forme dopĺňania, priraďovania, spájania, voľby správnej odpovede, prekladu a porovnávania (navonok) podobných gramatických javov,
?kľúč správnych odpovedí a vysvetlenie rozdielov medzi jednotlivými gramatickými javmi v precvičovaných úlohách,
?prehľadnú tabuľku gramatických časov.


OBSAH

I. NOUNS (PODSTATNÉ MENÁ)
GENDER
PLURAL
IS / ARE
ARTICLES: A / AN / THE / NO ARTICLE
QUANTIFIERS
COUNTABLE / UNCOUNTABLE NOUNS
MANY / MUCH / LOTS OF / LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW

II. ADJECTIVES (PRÍDAVNÉ MENÁ)
WORD ORDER OF ADJECTIVES
ENDINGS OF ADJECTIVES -ed / -ing
COMPARISONS
AS / LIKE / THAN
SO / SUCH A / SUCH AN / SUCH
ENOUGH / TOO
WORD FORMATION

III. ADVERBS (PRÍSLOVKY)
ADJECTIVE OR ADVERB ?
It feels, looks, tastes, smells, sounds good
ADVERBS + ADJECTIVES: (I am terribly sorry)
ORDER OF ADVERBS

IV. PRONOUNS (ZÁMENÁ)
DEMONSTRATIVE PRONOUNS: this ? these, that ? those
PERSONAL AND POSSESSIVE PRONOUNS: I ? me ? my ? mine
REFLEXIVE PRONOUNS: myself
EACH OTHER / ONE ANOTHER
INDEFINITE PRONOUNS: some, any, no
EVERY / EACH
EITHER / NEITHER / BOTH
RELATIVE CLAUSES AND PRONOUNS: who, what, which, that, whose
SO AM I, NEITHER / NOR AM I

V. GRAMMAR TENSES (GRAMATICKÉ ČASY)
PRESENT SIMPLE (I do) / PRESENT CONTINUOUS (I am doing)
PAST SIMPLE (I did) / PAST CONTINUOUS (I was doing)
PRESENT PERFECT SIMPLE (I have done)
PAST SIMPLE (I did) / PRESENT PERFECT SIMPLE (I have done)
PRESENT PERFECT SIMPLE (I have done) / PRESENT PERFECT CONTINUOUS (I have been doing)
FOR / SINCE
PAST PERFECT SIMPLE (I had done)
PAST PERFECT CONTINUOUS (I had been doing)
FUTURE SIMPLE (I will / shall do)
WILL / GOING TO
GOING TO / I AM DOING
FUTURE CONTINUOUS (I will be doing) FUTURE PERFECT SIMPLE
(I will have done) FUTURUE PERFECT CONTINUOUS
(I will have been doing)
REVISION OF TENSES
NEGATIVES
QUESTION FORMATION
INDIRECT QUESTIONS AND ANSWERS
QUESTION TAGS
HAVE SOMETHING DONE
I WANT TO DO IT / I WANT YOU TO DO IT
TO DO / DOING
TO DO / DO
I USED TO DO / I AM USED TO / I AM GETTING USED TO

VI. MODAL VERBS (MODÁLNE SLOVESÁ)
PRESENT FORMS OF MODAL VERBS
PAST FORMS OF MODAL VERBS
LANGUAGE FUNCTIONS

VII. PREPOSITIONS (PREDLOŽKY)
PREPOSITIONS OF TIME
PREPOSITIONS OF PLACE / MOVEMENT
PAIRS OF PREPOSITIONS: between ? among, over ? above, under ? below

VIII. FIXED EXPRESSIONS (USTÁLENÉ SPOJENIA)
MAKE / DO
HAVE / HAVE GOT
GET / BECOME / GO / TURN / GROW / FALL / COME expressions
FIXED EXPRESSIONS: preposition + noun
FIXED EXPRESSIONS: adjective + preposition
FIXED EXPRESSIONS: verb + preposition

IX. CONDITIONAL CLAUSES (PODMIENKOVÉ VETY)
IF / WHEN
THREE TYPES OF CONDITIONAL CLAUSES
WISH CLAUSES

X. PASSIVE VOICE (TRPNÝ ROD)
BY / WITH
SAY / TELL / TALK / SPEAK

XI. INDIRECT (REPORTED) SPEECH (NEPRIAMA REČ)
SHIFT OF TENSES IN REPORTED SPEECH
TIME EXPRESSIONS IN REPORTED SPEECH
REPORTED QUESTIONS
INDIRECT IMPERATIVE

XII. CONJUNCTIONS (SPOJKY)
TIME CLAUSES
PURPOSE CLAUSES
CONTRAST CLAUSES

XIII. NUMERALS (ČÍSLOVKY)

XIV. BRITISH AND AMERICAN ENGLISH (BRITSKÁ A AMERICKÁ ANGLIČTINA)

IRREGULAR VERBS (NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ)

KEY (KĽÚČ)

SUMMARY OF GRAMMAR TENSES (PREHĽAD GRAMATICKÝCH ČASOV


poštovné nad € 30,00 je zdarma


upútavka

Cena: € 9,20
AKCIA € 7,80


upútavka

Cena: € 8,30
AKCIA € 7,00


upútavka

Cena: € 12,70
AKCIA € 10,70


upútavka

Cena: € 6,50
AKCIA € 5,52


upútavka

Cena: € 8,20
AKCIA € 6,90


upútavka

Cena: € 12,90
AKCIA € 10,90

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.